dos.Cavad Tağıyev

21

TAĞIYEV CAVAD OQTAY OĞLU

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının müdiri, dosenti

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakultəsinin əyani şöbəsində təhsil almışdır.
 • 2004-cü ildə AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda “ XX əsrin sonu- XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan nefti və neft kəmərləri ” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adı almışdır.
 • 2006-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Humanitar və İctimai Elmlər bölməsinin Tarix üzrə Problem Şurasında “Azərbaycan Respublikasının Xəzəryanı dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələri (1991-2006-cı illər)”mövzusunda doktorluq dissertasiyası təsdiq olunmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1987-ci illərdə təyinatla Ucar rayon Rəstəcə kəndində tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1990-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim, qiyabi şöbənin metodisti vəzifələrində çalışıb.
 • 2011-ci ilin  iyun  ayından  Gəncə  Dövlət  Universitetinin  Sosial  fənlər kafedrasının  müdiridir.
 • “Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası və Hüququn əsasları” fənnini aparır.
 • 30-a yaxın məqalənin müəllifidir.
 • GDU-nun Elmi Şurasının üzvüdür.

MƏQALƏLƏRI

 Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası: nailiyyətlər və perspektivlər. Monoqrafiya. Bakı 2013, 253 səh.

 • Dünya neft siyasəti: ziddiyyətlər və perspektivlər. Monoqrafiya.Bakı,

Nurlan, 2003, 116 səh.

 • Qafqaz xalqları  Metodik  vəsait. Bakı, Nurlan, 2007, 63 səh.
 • XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycan kəndi. Professor-müəllim və dissertantların 1991-ci ildə apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın tezisləri. Gəncə 1992, səh.20-21.
 • XIX əsrin I yarısında Azərbaycanın ticarət əlaqələri. Azərbaycan Respublikası Ali Məktəbləri gənc tədqiqatçılarınnın XIV Respublika Elmi Konfransının tezisləri. II hissə. Bakı, 1993, səh.94.
 • Qafqazın qədim soyları. H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, 1998, səh.128-130.
 • Azərbaycan neftinin keçmişinə tarixi-siyasi baxış. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin   82-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Azərbaycan  MEA Tarix  İnstitutu.  Azərbaycan  Tarix  Bakı, 2000, səh.34-38.
 • Azərbaycan nefti beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə. Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, 2000, səh.208-209.
 • Dünya ölkələrinin Azərbaycan neftinə münasibəti. Humanitar elmlərin  öyrənilməsinin  aktual  problemləri. Bakı, 2002, 3, səh.280-284.
 • Azərbaycan-Yaponiya neft müqavilələri və perspektivlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Azərbaycan  MEA Tarix  İnstitutu.  Azərbaycan  Tarix  Bakı, 2001, səh.130-133.
 • XX əsrin sonlarında neft hasilatında ABŞ-ın iqtisadi siyasət xətti və Azərbaycan neftinə münasibət. “ Bilgi” dərgisi, “Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət” seriyası, Bakı, Təhsil, 2001, səh.109-112.
 • Rusiya neft sənayesi üçüncü dünya neft böhranı ərəfəsində. . Humanitar elmlərin  öyrənilməsinin  aktual  problemləri. Bakı, 2001, 2, səh.66-74.
 • .XX əsrin 90-cı  illərində Azərbaycanın  müsəlman  ölkələri  ilə  beynəlxalq  siyasi  və  iqtisadi  münasibətlərinə  Humanitar  elmlərin  öyrənilməsinin  aktual  problemləri. Bakı, 2002,N.3, səh.207-211.
 • Bakı neft  kəmərlərinin  strateji və siyasi  əhəmiyyəti.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin   84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Azərbaycan  MEA Tarix  İnstitutu.  Azərbaycan  Tarix  Bakı, 2002, səh.128-133.
 • Bakı-Supsa neft  kəməri  yeni  qonşuluq  siyasətinin  təməlidir.  Elmi  Xəbərlər, (humanitar və təbiət elmləri seriyası). Bakı-2006, N 1,səh.36-39.
 • 1920-1922-ci illərdə  Azərbaycan-Türkiyə  münasibətləri  və  Rusiyanın  törətdiyi  çətinliklər. Humanitar  elmlərin  öyrənilməsinin  aktual  problemləri.Bakı, Mütərcim, 2006, N 5, səh.291-295.
 • Türkiyədə 1960-cı  il  27  may  siyasi  çevrilişi.ADPU-nun  Elmi  Xəbərləri. Bakı-2007, №3, səh.57-66.
 • Azad Fransa  təşkilatı  və  Şarl de Qoll. ADPU-nun  Elmi  Xəbərləri . Bakı-2007, №4, səh.98-102.
 • XVIII əsrin ikinci yarısında Gürcüstanın xarici ticarət əlaqələri. GDU-Elmi Xəbərlər, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə, 2008, №2, səh.165-169.
 • XIX əsrin II yarısında Osmanlı dövlətində erməni ixtişaşları. GDU-Elmi Xəbərlər, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə, 2008, №2, səh.182-187.
 • Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətinin əsas istiqamətləri. GDU-Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə,2011, №1, səh.74-77.
 • Xəzər nefti və onun ixracında Rusiyanın maraqları.GDU-Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə, 2011, №3, səh.85-87.
 • Heydər Əliyevin Neft strategiyası Azərbaycanın müstəqilliyinin təminatıdır. AMEA Humanitar və İctimai Elmlər bölməsi, Bakı Slavyan Universiteti, azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2-5 may 2012-ci il səh.644 -648.
 • Azərbaycan Neftinin Nəqli marşurutları. Əsrin müqaviləsi. Konfrans materialları Gəncə 2014, səh.23-61
 • Neft gəlirlərinə əsaslanan iqtisadi inkişafın “ Azərbaycan modeli”. I Beynəlxalq Türk dünyası araşdırmaları Simpoziumu. Nigre Türkiyə. 18-21 mart 2014.
 • Azərbaycan 2009-2013- cü illər regionların sosial- iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı: hədəflər,görülən işlər və nəticələr.II Beynəlxalq bölgəsəl inkişaf konfransı Əlarig- Türkiyə.2013.Səhifə: 287-301.